Mô - đun mua hàng là một phân hệ trong phần mềm DRAERP giúp quản lý các giao dịch mua hàng và kiểm kê lượng hàng theo luồng quy trình từ Kế hoạch mua hàng, Hợp đồng mua hàng, Chính sách giá, Quản lý đơn hàng, đến Nhập hàng, Nhập hoá đơn và Quản lý công nợ.

BÁO GIÁ

▪ Báo giá của Nhà cung cấp (NCC) là tài liệu của một NCC tiềm năng xác định chi phí của hàng hóa hoặc dịch vụ mà họ sẽ cung cấp trong một khoảng thời gian cụ thể...
▪ Nếu bạn có nhiều NCC cung cấp cho cùng một mặt hàng, bạn thường gửi Yêu cầu báo giá cho các NCC khác nhau.

QUẢN LÝ ĐƠN HÀNG MUA

▪ Hóa đơn mua hàng là hóa đơn bạn nhận được từ các Nhà cung cấp mà bạn cần để thanh toán.
▪ Từ đó bạn có thể theo dõi luồng trạng thái của từng đơn hàng và theo dõi lịch sử mua hàng theo từng nhà cung cấp.

THEO DÕI NGUỒN HÀNG

▪ Báo cáo này liệt kê tất cả các giao dịch liên quan đến hàng hóa hiện đang trong quá trình mua sắm.
▪ Trình theo dõi nguồn hàng cho phép người dùng theo dõi quá trình lấy hàng. Nó cung cấp thông tin về người dùng yêu cầu mua hàng, kho hàng được yêu cầu từ đó, cùng với số lượng của mặt hàng được yêu cầu.
▪ Cung cấp sự so sánh giữa chi phí ước tính của hàng hóa tại thời điểm trưng dụng so với chi phí thực tế để có được chúng cùng với ngày hàng hóa được lấy. Điều này đảm bảo việc xem xét, đặt hàng, giao hàng và quản lý hóa đơn đối với hàng hóa tham gia vào quá trình mua sắm.

BÁO CÁO

▪ Thông qua báo cáo Phân tích mua hàng, Bảng báo cáo sẽ hiển thị các mặt hàng công ty đã đặt mua hàng của các NCC.
▪ Người dùng có thể xem được mặt hàng, đơn vị đo lường, số lượng và giá trị tiêu thụ sản phẩm, số lượng và giá trị hàng được giao đến công ty.

Tận tâm - Chuyên nghiệp - Uy Tín - Chất lượng - Bảo mật