Mô - đun Tài sản là một phân hệ trong phần mềm DRAERP giúp duy trì hồ sơ tài sản cố định cho các tài sản của doanh nghiệp như máy tính, nội thất, ô tô, v.v. và quản lý khấu hao, bán hoặc thanh lý chúng. Doanh nghiệp có thể theo dõi vị trí của tài sản hoặc lưu hồ sơ về những nhân viên đang sử dụng tài sản đó. Ngoài ra, doanh nghiệp cũng có thể quản lý các chi tiết bảo trì của tài sản.

QUẢN LÝ TÀI SẢN

▪ Tài sản là bất kỳ MẶT HÀNG có giá trị nào thuộc sở hữu của một Công ty.
▪ Đồ nội thất, máy tính, điện thoại di động, máy in, ô tô, thiết bị sản xuất là những ví dụ về tài sản. Nói chung, tài sản là một vật hữu hình nằm ở trong cơ sở công ty hoặc được nhân viên mang theo. Trong một số trường hợp, một tài sản có thể là một vật vô hình.
▪ Trong DraERP, Hồ sơ Tài sản là trung tâm của mô-đun quản lý tài sản. Tất cả các giao dịch liên quan đến Tài sản như mua, khấu hao, bảo trì, di chuyển, loại bỏ, bán hàng sẽ được ghi lại trong hồ sơ Tài sản.

XỬ LÝ TÀI SẢN

Hệ thống tự động tạo một kế hoạch khấu hao dựa trên phương pháp khấu hao và các đầu vào liên quan khác như 'Ngày sẵn sàng sử dụng' trong Hồ sơ Tài sản. Cũng có thể tạo nhiều lịch khấu hao cho các Sổ Tài.
▪ Khấu hao theo đường thẳng
▪ Khấu hao theo số dư giảm dần
▪ Khấu hao theo số lượng, khối lượng sản phẩm

BÁO CÁO TÀI SẢN

SỔ CÁI TÀI SẢN KHẤU HAO
▪ Báo cáo này hiển thị Số tiền Mua hàng, Số tiền đã Khấu hao và Tổng Khấu hao lũy kế cho tất cả các Tài sản trong phạm vi ngày đã chọn. Tính năng này cũng cho thấy Giá trị hiện tại và Tình trạng khấu hao hiện tại của Tài sản.
KHẤU HAO TÀI SẢN VÀ SỐ DƯ
▪ Báo cáo này hiển thị Chi phí Mua, Bán và Loại bỏ tất cả các Tài sản dựa trên Danh mục tài sản . Báo cáo đồng thời cũng cho biết chi tiết Khấu hao dựa trên khoảng thời gian đã chọn và Giá trị ròng của loại Tài sản.

Tận tâm - Chuyên nghiệp - Uy Tín - Chất lượng - Bảo mật