Gói dịch vụ Quản lý sản xuất

Gói dịch vụ quản lý sản xuất là gói sản phẩm gồm tập hợp các mô - đun trong phần mềm DRAERP giúp doanh nghiệp quản lý cả quy trình từ sản xuất sản phẩm, quản lý chất lượng sản phẩm và lưu trữ kho hàng. Từ đó, doanh nghiệp có thể kiểm soát chất lượng sản phẩm một cách hiệu quả.

ĐIỂM NỔI BẬT

▪ Hoạch định quá trình sản xuất và nguyên vật liệu trong sản xuất, phản ánh quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và xây dựng hệ thống và tiêu chuẩn quản lý sản xuất.
▪ Giúp kiểm soát được hiệu quả, chất lượng đầu ra và tính đồng nhất của hiệu suất trong khi giảm thông tin sai lệch và không tuân thủ các quy định của ngành.
▪ Tối ưu hóa mức tồn kho bằng cách cung cấp thông tin thời gian thực qua các báo cáo.
▪ Đưa ra định giá từng sản phẩm.

Sản xuất

Phân hệ sản xuất là một phân hệ trong phần mềm DRAERP bao gồm tất cả các tính năng cần thiết mà một doanh nghiệp Sản xuất sẽ cần. Có các tùy chọn để thực hiện Đơn đặt hàng, nhập kho mặt hàng, tạo Kế hoạch sản xuất, tạo Mục nhập thời gian ngừng hoạt động, quản lý Hóa đơn nguyên vật liệu cho Hàng hóa thành phẩm / Mặt hàng mẫu, tạo báo cáo và hơn thế nữa.

Chất lượng

Quản lý chất lượng giám sát tất cả các hoạt động và đầu việc cần thiết để duy trì chất lượng trong nhiệm vụ. Mô - đun chất lượng giúp bạn quản lý các mục tiêu chất lượng, quy trình, đánh giá, không phù hợp, hành động và cuộc họp.

Kho

Quản lý kho là một phân hệ trong phần mềm DRAERP giúp các công ty quản lý và kiểm soát hoạt động kho hàng ngày, từ thời điểm hàng hóa và vật liệu vào kho đến lúc rời đi.

  • Người dùng
  • Tiện ích
  • Công cụ
  • Cài đặt
  • Hỗ trợ

Tận tâm - Chuyên nghiệp - Uy Tín - Chất lượng - Bảo mật