Điều khoản

Phần mềm DraERP

Mục lục

GIỚI THIỆU

Điều khoản dịch vụ này dùng để quy định việc bạn mua và sử dụng các Dịch vụ DraERP do Fintech Draco điều hành và quản lý, và bất kỳ trang web, sản phẩm và/hoặc dịch vụ nào khác của chúng tôi.

Vui lòng đọc kỹ tài liệu này và đảm bảo rằng bạn hiểu toàn bộ nội dung tài liệu trước khi sử dụng (các) Dịch vụ của chúng tôi. Bằng cách thực hiện bất kỳ hành động nào phía dưới đây, bạn đồng ý rằng, bạn đã đọc, hiểu và đồng ý với các điều khoản:

 1. Bằng cách tạo một tài khoản trực tiếp hoặc thông qua Dịch vụ hoặc các trang web khác do Draco điều hành;
 2. Bằng cách nhấp chọn hộp kiểm chấp nhận;
 3. Bằng cách ký thỏa thuận này, dù bằng hình thức vật lý hay kỹ thuật.

Ngoài ra, khi sử dụng một số phần nhất định của (các) Dịch vụ, bạn sẽ phải tuân theo các điều khoản và điều kiện, chính sách, quy tắc hoặc nguyên tắc bổ sung đôi khi có thể được đăng trên phần có liên quan của Dịch vụ. Trong trường hợp có mâu thuẫn giữa Thỏa thuận này và các điều khoản được đăng cho một phần cụ thể của Dịch vụ, thì điều khoản sau sẽ được ưu tiên đối với việc bạn sử dụng phần đó của Dịch vụ. Ngoài bất kỳ điều khoản và điều kiện nào được đề cập ở trên hoặc ở đây (đôi khi được cập nhật), sẽ áp dụng cho các tương tác của bạn trên Dịch vụ:

 1. Sự cho phép của chính trị: Điều khoản và điều kiện này sẽ được áp dụng và hiểu theo pháp luật của quốc gia có chức năng. Một số hạn chế nhất định áp dụng cho Dịch vụ để đảm bảo rằng dịch vụ được sử dụng theo cách công bằng và không vi phạm bất kỳ luật hoặc quyền của bên thứ ba nào.
 2. Chính sách bảo mật: Việc thu thập, sử dụng, lưu trữ, xử lý và chuyển giao cũng như xóa thông tin cá nhân của bạn được điều chỉnh bởi Chính sách quyền riêng tư.
 3. Thỏa thuận cấp độ dịch vụ: Các điều khoản và điều kiện bổ sung được áp dụng cho hỗ trợ và bảo trì Fintech Draco theo Thỏa thuận cấp độ dịch vụ.
 4. Chính sách sao lưu: Chính sách sao lưu được điều chỉnh theo chính sách Sao lưu do Fintech Draco thiết lập.
 5. Báo cáo lỗ hổng bảo mật: Các lỗ hổng bảo mật do bạn tìm thấy có thể được báo cáo cho Fintech Draco bằng cách [email protected]. Để biết thêm chi tiết về lỗ hổng bảo mật, vui lòng xem “Kiểm tra lỗi” bên dưới.

Các Điều khoản này có hiệu lực giữa Khách hàng (như được định nghĩa bên dưới) và Fintech Draco kể từ ngày bạn chấp nhận Thỏa thuận này. Bạn đảm bảo rằng bạn có thẩm quyền hợp pháp để chấp nhận các Điều khoản này và do đó ký kết thỏa thuận với Fintech Draco theo luật hiện hành và sử dụng Dịch vụ theo tất cả các điều khoản và điều kiện ở đây. Nếu bạn đồng ý sử dụng (các) Dịch vụ thay mặt cho một công ty hoặc tổ chức, bạn đồng ý rằng bạn đại diện cho công ty hoặc tổ chức đó và có thẩm quyền hợp pháp để chấp nhận thỏa thuận này thay mặt cho công ty hoặc tổ chức đó.

CÁC ĐỊNH NGHĨA

 1. “Tài liệu” có nghĩa là thông tin do Fintech Draco cung cấp liên quan đến Dịch vụ, bao gồm hướng dẫn sử dụng; tập tin trợ giúp; hướng dẫn bao gồm bằng văn bản, âm thanh và video; chính sách; thủ tục; và các thông tin khác do Fintech Draco cung cấp liên quan đến (các) Dịch vụ, được cập nhật theo thời gian.
 2. “Thỏa thuận” có nghĩa là thỏa thuận Điều khoản và Điều kiện này, như được cập nhật theo thời gian.
 3. “Điều khoản” có nghĩa là thỏa thuận Điều khoản và Điều kiện này.
 4. “Dịch vụ”, “(Các) Dịch vụ”, “Dịch vụ” sẽ có ý nghĩa được gán cho nó ở trên.
 5. “Dịch vụ miễn phí” có nghĩa là Dịch vụ được cung cấp miễn phí.
 6. “Chính sách bảo mật” có nghĩa là tài liệu hoặc trang được mô tả ở trên, được cập nhật theo thời gian.
 7. “Báo cáo lỗ hổng bảo mật” có nghĩa là tài liệu hoặc trang được mô tả ở trên, như được cập nhật theo thời gian.
 8. “Dùng thử” có nghĩa là quyền truy cập vào (các) Dịch vụ do Fintech Draco cung cấp cho Khách hàng, nhằm mục đích đánh giá (các) Dịch vụ đó của Khách hàng, theo các điều khoản mà Fintech Draco có thể chỉ định.
 9. “Trang web” có nghĩa là bất kỳ trang web nào khác do Fintech Draco sở hữu và/hoặc điều hành có liên quan đến Thỏa thuận này.
 10. “Quản trị viên” có nghĩa là một thể nhân hoặc pháp nhân có Tài khoản quản trị viên.
 11. “Tài khoản quản trị viên” là một tài khoản được tạo trên DraERP bởi Khách hàng hoặc người đại diện cho Khách hàng nhằm mục đích quản lý Trang web và Thành viên nhóm.
 12. “Thành viên Nhóm” có nghĩa là một thể nhân hoặc pháp nhân có Tài khoản Thành viên Nhóm.
 13. “Tài khoản thành viên nhóm” có nghĩa là tài khoản có các đặc quyền hạn chế được tạo bởi Tài khoản quản trị viên hoặc tài khoản được chỉ định là tài khoản thành viên nhóm.

TRUY CẬP VÀ SỬ DỤNG DỊCH VỤ

Năng lực pháp lý

Đảm bảo rằng bạn có thẩm quyền hợp pháp để chấp thuận Thỏa thuận này và ký kết thỏa thuận với Fintech Draco theo luật hiện hành và sử dụng (các) Dịch vụ theo tất cả các điều khoản và điều kiện ở đây.

Giới hạn độ tuổi

Dịch vụ không dành cho người dưới 16 tuổi. Bạn cần khẳng định rằng bạn đã đủ 16 tuổi và hoàn toàn có khả năng và thẩm quyền để tham gia vào các điều khoản, điều kiện, nghĩa vụ, khẳng định, tuyên bố và bảo đảm được quy định trong Thỏa thuận này, đồng thời tuân thủ và chấp hành Thỏa thuận này. Nếu bạn dưới 16 tuổi, vui lòng không sử dụng Dịch vụ. Vui lòng liên hệ với chúng tôi ngay lập tức nếu bạn đã sử dụng Dịch vụ của chúng tôi mà vẫn được coi là người vị thành niên và dưới 16 tuổi hoặc nếu bạn là người giám hộ hợp pháp của người đã sử dụng Dịch vụ của chúng tôi và dưới 16 tuổi.

Giới hạn sử dụng

Fintech Draco có thể theo quyết định riêng của mình và không có bất kỳ thông báo nào, đặt ra các giới hạn kỹ thuật hoặc phi kỹ thuật hợp lý đối với việc Khách hàng sử dụng (các) Dịch vụ. Bao gồm, nhưng không giới hạn, một số giới hạn ở việc phân bổ không gian lưu trữ, băng thông, sức mạnh tính toán, không gian dự phòng hoặc bất kỳ giới hạn nào khác được đề cập trong Tài liệu hoặc như được chỉ định trong Dịch vụ. Fintech Draco có thể theo quyết định riêng của mình và không có bất kỳ thông báo nào, thay đổi các giới hạn sử dụng đó theo thời gian. Nếu ứng dụng hoặc mức sử dụng của bạn vượt quá tài nguyên được phân bổ, bạn có thể nhận được thông báo cho biết “Vượt quá hạn ngạch” hoặc một phương pháp hợp lý khác để chỉ ra rằng đã đạt hoặc vượt quá giới hạn sử dụng.

Dịch vụ sẵn có

Chúng tôi sẽ cố gắng đảm bảo rằng Trang web không bị gián đoạn. Tuy nhiên, do tính chất của Internet, Fintech Draco không đảm bảo rằng Trang web hoặc Dịch vụ sẽ vẫn có thể truy cập được và tiếp tục hoạt động như mong đợi mọi lúc. Ngoài ra, quyền truy cập của bạn vào Trang web đôi khi có thể bị đình chỉ hoặc hạn chế để cho phép sửa chữa, bảo trì hoặc giới thiệu các cơ sở hoặc dịch vụ mới bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo trước.

Ngày công bố

Tài liệu chỉ nên được coi là hiện hành kể từ ngày xuất bản lần đầu trên đó, bất kể ngày mà bạn có thể truy cập thông tin.

Độ chính xác và độ tin cậy của thông tin

Thông tin, tài liệu hoặc dịch vụ có trong hoặc có sẵn thông qua trang web này có thể bao gồm các điểm không chính xác hoặc lỗi đánh máy. Không nên dựa vào những lời khuyên nhận được qua trang web này để đưa ra các quyết định cá nhân, y tế, pháp lý, tài chính hoặc kinh doanh.

Nội dung của bên thứ ba

Trang web hoặc Dịch vụ có thể bao gồm nội dung được đăng hoặc cung cấp bởi các bên thứ ba. Fintech Draco thực hiện vai trò của một trung gian chỉ tạo điều kiện cho sự sẵn có của nội dung đó. Bạn đồng ý rằng Fintech Draco không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ nội dung nào được gửi bằng cách sử dụng, đăng trên và/hoặc cung cấp trên Trang web hoặc Dịch vụ bởi bất kỳ bên thứ ba nào.

Lưu trữ được chia sẻ

Tài khoản của bạn có thể được lưu trữ trên một máy chủ được chia sẻ với các khách hàng khác, mặc dù mỗi khách hàng sẽ có một cơ sở dữ liệu, dung lượng lưu trữ và tệp xác thực riêng. Các máy chủ như vậy có thể được Fintech Draco hoặc bên thứ ba lưu trữ, như được cung cấp chi tiết hơn trong Chính sách quyền riêng tư và Danh sách các đơn vị xử lý phụ của chúng tôi, mỗi máy chủ được cập nhật theo thời gian.

Bảo vệ Dữ liệu Khách hàng

Fintech Draco sẽ duy trì các biện pháp bảo vệ hành chính, vật lý và kỹ thuật phù hợp để bảo vệ tính bảo mật, tính bảo mật và tính toàn vẹn của Dữ liệu của bạn, như được mô tả chi tiết trong Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi. Các biện pháp bảo vệ đó bao gồm, nhưng không giới hạn, các biện pháp được thiết kế để ngăn chặn truy cập trái phép hoặc tiết lộ dữ liệu cá nhân của bạn (không phải của bạn, (các) Quản trị viên của bạn và (các) Thành viên Nhóm của bạn). Nếu bạn yêu cầu tuân thủ các luật bảo vệ dữ liệu cụ thể hoặc có các yêu cầu bảo vệ dữ liệu khác không có trong Thỏa thuận này hoặc Chính sách quyền riêng tư, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại [email protected] để yêu cầu một bản sao của Phụ lục xử lý dữ liệu có thể được thực hiện bởi Bạn và chúng tôi.

TRÁCH NHIỆM KHÁCH HÀNG

Tài khoản

DraERP sẽ cung cấp tạo hai loại tài khoản sau: Tài khoản quản trị và Tài khoản thành viên nhóm.

Tài khoản quản trị (Quản trị viên)

 1. Phải cung cấp và duy trì thông tin trung thực, chính xác, cập nhật đầy đủ về Khách hàng và Nhân sự của Khách hàng;
 2. Có thể truy cập trang web và quản trị trang web bao gồm nhưng không giới hạn ở bất kỳ dữ liệu và nội dung nào được lưu trữ trong trang web đó;
 3. Khi phát hiện hành vi sử dụng trái phép mật khẩu hoặc tài khoản của Quản trị viên hoặc Thành viên nhóm hoặc bất kỳ vi phạm bảo mật nào khác phải báo ngay cho công ty Fintech Draco
 4. Chịu trách nhiệm cung cấp tất cả các dịch vụ trong hệ thống cho các Thành viên nhóm. Fintech Draco sẽ không chịu trách nhiệm cung cấp bất kỳ dịch vụ hỗ trợ nào cho bất kỳ Thành viên nhóm

Tài khoản thành viên nhóm (Thành viên của đội)

 1. Phải liên hệ với Quản trị viên của mình để giải quyết các vấn đề mà mình gặp phải. Fintech Draco không chịu trách nhiệm về bất kỳ vấn đề nào mà các thành viên Nhóm gặp phải trong quá trình sử dụng dịch vụ.
 2. Trong trường hợp có bất kỳ giải quyết hoặc không hành động nào của Quản trị viên, tất cả các tranh chấp với nhau liên quan sẽ chỉ phải được giải quyết giữa các Thành viên nhóm và Quản trị viên. Fintech Draco sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý hoặc chịu trách nhiệm liên quan về bất kỳ hành động nào của Quản trị viên tới Thành viên trong nhóm. Và Fintech Draco sẽ không tham gia vào bất kỳ tranh chấp nào.

Quản trị trang web

Các trang web có thể được tạo bởi Tài khoản quản trị viên hoặc Tài khoản thành viên nhóm.

Tài khoản quản trị viên có quyền truy cập bất cứ lúc nào với tư cách quản trị viên vào bất kỳ Trang web nào do họ hoặc Thành viên nhóm của họ tạo hoặc quản lý.

Tài khoản quản trị viên có thể truy cập dữ liệu được lưu trữ trong bất kỳ Trang web nào, xóa bất kỳ Trang web nào hoặc sửa đổi bất kỳ Trang web nào.

Tài khoản quản trị viên có thể không yêu cầu mật khẩu hoặc bất kỳ thông tin xác thực nào khác để đăng nhập vào Trang web với tư cách quản trị viên hoặc thực hiện bất kỳ hành động nào được liệt kê ở trên.

Khi khôi phục hoặc di chuyển một Trang web hiện có, chẳng hạn như từ bản sao lưu thì có thể đăng nhập vào Trang web đó bằng thông tin đăng nhập hiện tại của trang web đó.

Chấp thuận sử dụng

Fintech Draco là nhà cung cấp dịch vụ cung cấp các công cụ và nền tảng. Khách hàng sẽ là bên chịu trách nhiệm duy nhất để đảm bảo rằng việc sử dụng (các) Dịch vụ bởi hoặc thay mặt cho Khách hàng, hoặc Nhân viên của Khách hàng tuân thủ tất cả các luật hiện hành cũng như quyền riêng tư và quyền sở hữu trí tuệ của bên thứ ba.

Khi đồng ý tuân thủ Chính sách sử dụng được chấp nhận và sẽ chịu trách nhiệm tuân thủ Chính sách sử dụng được chấp nhận của Nhân viên khách hàng.

Ngoài bất kỳ biện pháp khắc phục nào khác theo Thỏa thuận này, Fintech Draco có thể xóa bất kỳ thông tin nào vi phạm điều khoản này bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo trước cũng như không đưa ra bất kỳ lý do nào.

Kiểm tra lỗi

Fintech Draco tin vào giá trị của việc coi trọng và minh bạch về tính bảo mật của Dịch vụ. Fintech Draco luôn coi trọng và đánh giá cao sự giúp đỡ của Khách hàng trong việc cải thiện tính bảo mật. Các báo cáo về lỗ hổng được gửi trước đây bởi những người dùng đã giúp các Dịch vụ của chúng tôi cải thiện bảo mật cho mọi người. Bất kỳ và tất cả các lần kiểm tra lỗ hổng bảo mật của Khách hàng hoặc bất kỳ bên thứ ba nào phải tuân thủ nghiêm ngặt chính sách về Báo cáo lỗ hổng bảo mật như được cung cấp trong Phần giới thiệu ở trên.

Cụ thể, Khách hàng không được thực hiện bất kỳ điều nào sau đây:

 1. Quét hoặc thăm dò Trang web hoặc bất kỳ Dịch vụ nào để tìm bất kỳ lỗ hổng hoặc lỗi nào cho bất kỳ mục đích nào ngoài các mục đích được cung cấp trong chính sách về Báo cáo lỗ hổng bảo mật.
 2. Sử dụng bất kỳ lỗ hổng hoặc lỗi nào do bạn tìm thấy cho bất kỳ mục đích nào ngoại trừ mục đích được quy định rõ ràng trong chính sách về Báo cáo lỗ hổng bảo mật.
 3. Xuất bản hoặc chia sẻ với bất kỳ lỗ hổng nào cho bên thứ ba, cũng như bất kỳ thông tin nào liên quan đến bất kỳ lỗi hoặc lỗ hổng nào mà bạn tìm thấy cho đến khi hết thời hạn quy định kể từ ngày Bạn báo cáo lỗ hổng đó cho Fintech Draco. Trong vòng một tháng kể từ ngày Fintech Draco phát hành bản sửa lỗi hoặc lỗ hổng, tùy điều kiện nào đến sớm hơn.

Khai thác thông tin

Khách hàng không được, nếu không có sự cho phép rõ ràng trước, bằng văn bản từ Fintech Draco như cho phép thực hiện tra cứu ngược, theo dõi hoặc tìm cách theo dõi bất kỳ thông tin nào về bất kỳ Người dùng hoặc Khách hàng Dịch vụ nào khác, bao gồm mọi tài khoản trên Dịch vụ không thuộc sở hữu của bạn, đến nguồn của nó, hoặc khai thác Trang web, hoặc bất kỳ dịch vụ hoặc thông tin nào được cung cấp hoặc cung cấp thông qua Trang web, theo bất kỳ cách nào mà mục đích là tiết lộ thông tin ra bên ngoài, bao gồm nhưng không giới hạn ở nhận dạng cá nhân hoặc thông tin, ngoài thông tin của riêng bạn.

Sao lưu

Một thảm họa có thể là bất kỳ sự cố không mong muốn nào dẫn đến sự chậm lại, gián đoạn hoặc hỏng hóc trong hệ thống chính hoặc mạng. Những sự cố này có thể do thiên tai (như hỏa hoạn, động đất, bão…), lỗi công nghệ, hành vi phá hoại, không tương thích hoặc lỗi do con người.

 1. Chúng tôi lưu giữ 2 bản sao lưu đầy đủ của mỗi cơ sở dữ liệu Draco trong tối đa 3 tháng: Mỗi 24h, dữ liệu của khách hàng lại được chúng tôi sao lưu đầy đủ. Mỗi tuần, một bản sao lưu hàng ngày đầy đủ (chậm nhất từ tuần đó) được thăng cấp và coi là bản sao lưu hàng tuần. Mỗi tháng, bản sao lưu hàng tuần mới nhất được thăng cấp lên thành bản sao lưu dự phòng hàng tháng.
 2. Sao lưu được đặt ở ít nhất 02 trung tâm dữ liệu khác nhau.
 3. Bạn có thể tải xuống các bản sao lưu thủ công dữ liệu của mình bất kỳ lúc nào bằng bảng điều khiển.
 4. Bạn có thể liên hệ với Bộ phận trợ giúp của chúng tôi để khôi phục bất kỳ bản sao lưu nào trong cơ sở dữ liệu trực tiếp của bạn.

Tuân thủ các Điều khoản

Khách hàng sẽ là bên chịu trách nhiệm duy nhất đối với các hành động do Nhân viên của Khách hàng thực hiện và để đảm bảo rằng Nhân viên của Khách hàng tuân thủ các Điều khoản này và tất cả các chính sách hiện hành.

Hành động pháp lý của Draco

Fintech Draco bảo lưu quyền khởi xướng và/hoặc thực hiện bất kỳ hành động dân sự và/hoặc hình sự nào đối với việc vi phạm Phần này về Trách nhiệm của Khách hàng.

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

 1. Nếu bạn cần hỗ trợ về tài khoản của mình, vui lòng truy cập [email protected]. Fintech Draco chỉ cung cấp hỗ trợ cho các sự cố sau: sự cố thanh toán; sự cố khi thêm hoặc tạo trang web mới; sự cố khôi phục bản sao lưu của trang web hiện có; sự cố về hiệu suất, miền tùy chỉnh và sự cố liên quan đến nền tảng Đám mây, chẳng hạn như bảng điều khiển phân tích và tạo tài khoản.
 2. Trừ khi có thỏa thuận rõ ràng khác, Fintech Draco sẽ không chịu trách nhiệm cung cấp bất kỳ hỗ trợ nào cho việc quản lý bất kỳ Trang web nào ngoài các vấn đề được chỉ định ở đây. Hỗ trợ cho Trang web, chẳng hạn như tùy chỉnh cho Trang web, không được cung cấp như một phần của Dịch vụ. Các dịch vụ hỗ trợ như vậy có thể được Fintech Draco cung cấp khi thanh toán các khoản phí bổ sung đó và theo các điều khoản như vậy có thể được Fintech Draco chỉ định.

THANH TOÁN VÀ HOÀN TIỀN

Thanh toán

Bạn cam kết thực hiện tất cả các khoản thanh toán kịp thời hoặc khi Hóa đơn được tạo theo Dịch vụ do Fintech Draco cung cấp. Bạn hiểu rằng việc không thanh toán đúng hạn có thể dẫn đến việc tạm dừng hoặc chấm dứt Thỏa thuận này, tài khoản của bạn hoặc/và Dịch vụ. Fintech Draco bảo lưu quyền thực hiện bất kỳ hành động nào được cho phép theo các Điều khoản này hoặc luật hiện hành đối với việc vi phạm Mục này về “Thanh toán và Hoàn tiền”.

Thông tin thanh toán

Khách hàng luôn đồng ý cung cấp cho Fintech Draco thông tin thẻ tín dụng hợp lệ và được cập nhật hoặc một hình thức thanh toán thay thế được Fintech Draco chấp nhận. Khách hàng ủy quyền cụ thể cho Fintech Draco tính phí các phương thức thanh toán đó (chẳng hạn như thẻ tín dụng) cho tất cả số tiền đã lập hóa đơn.

Chuyển khoản tín dụng

Nếu Khách hàng nhận bất kỳ dịch vụ nào từ Fintech Draco theo bất kỳ thỏa thuận nào khác, thì Fintech Draco có thể, theo quyết định riêng của mình, cung cấp cho Khách hàng lựa chọn chuyển số tiền phí chưa sử dụng mà Khách hàng đã trả cho các dịch vụ khác được cung cấp theo Thỏa thuận này (“Chuyển tiền”). Khách hàng chỉ có thể sử dụng Chuyển khoản tín dụng để thanh toán cho các dịch vụ được cung cấp theo Thỏa thuận này. Số tiền hoặc tín dụng đã chuyển không thể được hoàn lại. Chuyển khoản tín dụng, nếu do Fintech Draco cung cấp, chỉ áp dụng cho tài khoản của chính Khách hàng trên các dịch vụ do Fintech Draco cung cấp. Chuyển khoản tín dụng không khả dụng để chuyển đến hoặc từ tài khoản bên thứ ba. Fintech Draco có thể, theo quyết định riêng của mình, từ chối cung cấp Chuyển khoản tín dụng cho các khoản tín dụng có được trên một dịch vụ khác do Fintech Draco cung cấp nếu các khoản tín dụng đó có được bằng cách chuyển khoản tín dụng cho dịch vụ đó.

Giá khuyến mại hoặc giá một lần

Để quảng bá dịch vụ của mình, Fintech Draco có thể cung cấp một số dịch vụ nhất định với mức phí giảm hoặc không tính phí. Bất kỳ khoản phí khuyến mại, phí giảm hoặc miễn phí nào cho một dịch vụ (tùy từng trường hợp) sẽ chỉ được áp dụng cho chu kỳ thanh toán đầu tiên của dịch vụ đó và sẽ không được áp dụng cho các chu kỳ thanh toán tiếp theo. Tất cả các chu kỳ thanh toán tiếp theo sẽ được tính ở mức giá đầy đủ như đã chỉ định cho dịch vụ đó, trừ khi Fintech Draco có thỏa thuận khác trước. Vì mục đích của điều khoản này, thời lượng của một chu kỳ thanh toán sẽ do Fintech Draco quyết định theo quyết định riêng của mình. Trong trường hợp có bất kỳ tranh chấp nào liên quan đến thời lượng của chu kỳ thanh toán theo điều khoản này, quyết định của Fintech Draco sẽ là quyết định cuối cùng và ràng buộc Khách hàng và Fintech Draco.

Đình chỉ Dịch vụ

Nếu bất kỳ khoản phí nào mà Khách hàng nợ theo thỏa thuận này đối với các dịch vụ đã quá hạn từ 10 ngày trở lên, Fintech Draco có thể, không giới hạn các quyền và biện pháp khắc phục khác của mình, tạm dừng Dịch vụ cho đến khi số tiền đó được thanh toán đầy đủ, với điều kiện là, ngoài trường hợp khách hàng thanh toán bằng thẻ tín dụng khoản thanh toán của họ đã bị từ chối, Fintech Draco sẽ thông báo trước cho Khách hàng ít nhất 3 ngày về việc khoản thanh toán đang chờ xử lý, trước khi tạm dừng dịch vụ cho Khách hàng.

Thay đổi về giá

Fintech Draco bảo lưu quyền, vào bất kỳ lúc nào, theo quyết định riêng của mình, sửa đổi giá của bất kỳ dịch vụ nào do Fintech Draco cung cấp hoặc yêu cầu thanh toán cho bất kỳ dịch vụ nào do Fintech Draco cung cấp trước đó mà không phải trả bất kỳ khoản phí nào. Fintech Draco sẽ thông báo những thay đổi đó cho Quản trị viên ít nhất 30 ngày trước ngày thay đổi giá đó có hiệu lực.

Hủy đăng ký

Khách hàng hoặc Fintech Draco có thể hủy mọi đăng ký đang hoạt động theo “Chấm dứt bởi Khách hàng” hoặc “Chấm dứt bởi Fintech Draco” bên dưới.

Phí kích hoạt lại

Bất kỳ tài khoản nào đã bị chấm dứt, tạm ngưng hoặc bất kỳ đăng ký nào đã bị hủy theo các điều khoản của Thỏa thuận này, có thể được Khách hàng và Fintech Draco kích hoạt lại theo các điều khoản được cả hai bên đồng ý khi thanh toán các khoản phí và lệ phí đó có thể do Fintech Draco toàn quyền quyết định tùy ý.

Hoàn tiền

Tiền hoàn lại chỉ có thể được cung cấp nếu chúng được áp dụng theo các điều khoản của Thỏa thuận này. Tiền hoàn lại, nếu có, sẽ được thực hiện cho cùng một phương thức thanh toán hoặc ngân hàng phát hành từ nơi nhận khoản thanh toán ban đầu. Fintech Draco có thể, theo quyết định riêng của mình, đồng ý hoặc từ chối hoàn tiền cho một tài khoản thay thế.

Quyền từ chối Dịch vụ

Giá và ưu đãi được liệt kê trên Dịch vụ được cung cấp dưới dạng lời mời chào hàng và có thể không cho biết sản phẩm hoặc dịch vụ có sẵn hay không. Khi bạn đặt hàng một sản phẩm hoặc dịch vụ, bạn cung cấp cho chúng tôi một đề nghị để mua sản phẩm hoặc dịch vụ đó từ chúng tôi. Các khoản thanh toán được thực hiện và xác nhận đã nhận thanh toán không có nghĩa là Fintech Draco chấp nhận đề nghị của bạn. Fintech Draco có quyền từ chối triển khai bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào cho bạn khi Draco quá tải trong việc vận hành cung cấp dịch vụ. Nếu Fintech Draco từ chối triển khai bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào cho bạn, Fintech Draco sẽ xử lý khoản tiền hoàn lại theo điều khoản “Hoàn tiền” ở trên.

Thuế, phí và lệ phí

Bạn sẽ chịu trách nhiệm thanh toán tất cả các khoản phí, chi phí và lệ phí, liên quan đến việc đặt bất kỳ đơn đặt hàng nào cho một sản phẩm hoặc dịch vụ từ Chúng tôi và bạn đồng ý chịu mọi khoản thuế, phí và lệ phí hiện hành bao gồm, nhưng không giới hạn, ở bất kỳ hình thức nào sau: thuế bán hàng, thuế sử dụng, thuế giá trị gia tăng, thuế dịch vụ, thuế nghiên cứu & phát triển, thuế xuất nhập khẩu hoặc bất kỳ hình thức thuế nào khác, thuế quan và thuế, phí cổng thanh toán, v.v. Bạn đồng ý thanh toán tất cả các loại thuế, phí và lệ phí đó mà không bị khấu trừ hoặc có khấu trừ.

QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ

Bảo lưu quyền lợi

Theo các quyền hạn chế được cấp rõ ràng dưới đây, Fintech Draco, Chi nhánh, người cấp phép và nhà cung cấp nội dung của Fintech Draco bảo lưu tất cả các quyền, danh hiệu và lợi ích của họ trong và đối với Trang web, Dịch vụ, nội dung, logo, phần mềm, văn bản, hình ảnh, đồ họa, video, âm thanh và các tài liệu khác do họ tạo ra, bao gồm tất cả các quyền sở hữu trí tuệ liên quan của họ. Fintech Draco sở hữu tất cả các quyền, quyền sở hữu và lợi ích đối với và đối với các nhãn hiệu đã đăng ký và chưa đăng ký, trong và ngoài nước, nhãn hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, đơn đăng ký nhãn hiệu, đơn đăng ký nhãn hiệu dịch vụ, tên thương mại, bằng sáng chế, đơn đăng ký bằng sáng chế, bản quyền, đơn đăng ký bản quyền, khám phá, bí quyết của Fintech Draco. cách thức và bí mật thương mại của và liên quan đến Dịch vụ, bao gồm bất kỳ và tất cả các mẫu do Fintech Draco tạo. Không ai có thể sao chép, sao chép, truyền tải, đăng tải, phân phối hoặc tạo các sản phẩm phái sinh từ Dịch vụ mà không có sự cho phép trước bằng văn bản rõ ràng từ Fintech Draco. Không có quyền nào được cấp cho Bạn dưới đây ngoài những quyền được quy định rõ ràng ở đây.

Hạn chế về giấy phép của Fintech Draco

Trừ khi được Fintech Draco cho phép rõ ràng, bạn không được sao chép, truyền tải, bán, bán lại, cấp phép, cấp phép lại, phân phối, cung cấp, thuê hoặc cho thuê Trang web, Dịch vụ, bất kỳ nội dung nào hoặc các dẫn xuất của chúng. Việc sử dụng trái phép các tài liệu xuất hiện trên trang web này có thể vi phạm bản quyền, thương hiệu và các luật hiện hành khác, đồng thời có thể dẫn đến hành động hình sự hoặc dân sự.

Quyền sở hữu các trang web

Khách hàng sở hữu các Trang web của riêng mình và nội dung do Khách hàng cung cấp cho các Trang web đó.

Nhãn hiệu đã đăng ký

DraERP là thương hiệu đã đăng ký của Fintech Draco. Không được sử dụng các nhãn hiệu này dưới bất kỳ hình thức nào nếu không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Fintech Draco.

BẢO MẬT

Định nghĩa thông tin mật

“Thông tin mật” có nghĩa là tất cả thông tin được một Bên (“Bên tiết lộ”) tiết lộ cho Bên kia (“Bên nhận”), dù bằng miệng hay bằng văn bản, được chỉ định là bí mật hoặc được hiểu một cách hợp lý là bí mật do bản chất của thông tin và hoàn cảnh tiết lộ.

Thông tin mật của Fintech Draco bao gồm Dịch vụ và Nội dung cũng như các điều khoản và điều kiện của Thỏa thuận này, cũng như tất cả các đơn đặt hàng được đặt theo Thỏa thuận này (bao gồm cả giá cả), mọi phần mềm hoặc tài liệu liên quan đến Dịch vụ, bí mật thương mại, bí quyết kỹ thuật – cách làm, phát minh, vật liệu, kế hoạch phát triển sản phẩm, kế hoạch tiếp thị, danh sách khách hàng và địa chỉ email, bí quyết, chiến lược độc quyền về truyền thông, báo cáo, và kết quả.

Thông tin mật của mỗi Bên bao gồm kế hoạch kinh doanh và tiếp thị, thông tin công nghệ và kỹ thuật, kế hoạch và thiết kế sản phẩm cũng như quy trình kinh doanh do Bên đó tiết lộ. Tuy nhiên, Thông tin mật không bao gồm các thông tin sau: (i) được hoặc được công chúng biết đến rộng rãi mà không vi phạm bất kỳ nghĩa vụ nào đối với Bên tiết lộ, (ii) đã được Bên nhận biết trước khi Bên tiết lộ tiết lộ mà không vi phạm bất kỳ nghĩa vụ nào đối với Bên tiết lộ, (iii) được nhận từ bên thứ ba mà không vi phạm bất kỳ nghĩa vụ nào đối với Bên tiết lộ hoặc (iv) được phát triển độc lập bởi Bên nhận. Để tránh nghi ngờ, các nghĩa vụ không tiết lộ được quy định trong “Bí mật” này.

Bảo vệ thông tin mật

Giữa các Bên, mỗi Bên giữ tất cả các quyền sở hữu đối với Thông tin mật của mình. Không Bên nào được tiết lộ các điều khoản của Thỏa thuận này hoặc bất kỳ đơn đặt hàng nào được đặt theo Thỏa thuận này cho bất kỳ bên thứ ba nào ngoài các Chi nhánh, cố vấn pháp lý và kế toán của mình mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Bên kia, với điều kiện là Bên tiết lộ bất kỳ thông tin nào như vậy cho Chi nhánh của mình, cố vấn pháp lý hoặc kế toán sẽ vẫn chịu trách nhiệm về việc tuân thủ của Chi nhánh, cố vấn pháp lý hoặc kế toán đó đối với phần “Bảo mật” này. Bất kể những điều đã nói ở trên, Fintech Draco có thể tiết lộ: (a) các điều khoản của Thỏa thuận này và mọi Mẫu đơn đặt hàng hiện hành cho nhà thầu phụ hoặc Nhà cung cấp ứng dụng không phải Fintech Draco trong phạm vi cần thiết để thực hiện các nghĩa vụ của Fintech Draco theo Thỏa thuận này, theo các điều khoản bảo mật nghiêm trọng để bảo vệ như được quy định ở đây; và (b) thông tin phù hợp với Phần về “Giấy phép của Khách hàng” ở trên.

Tiết lộ bắt buộc

Bên nhận có thể tiết lộ Thông tin mật của Bên tiết lộ trong phạm vi pháp luật buộc phải làm như vậy, bao gồm nhưng, không giới hạn, các nghĩa vụ theo luật địa phương, với điều kiện là Bên nhận cung cấp: (a) thông báo trước về tiết lộ bắt buộc cho Bên tiết lộ (trong phạm vi pháp luật cho phép); và (b) hỗ trợ hợp lý, với chi phí của Bên tiết lộ, nếu Bên tiết lộ muốn phản đối việc tiết lộ. Nếu Bên nhận bị pháp luật buộc phải tiết lộ Thông tin mật của Bên tiết lộ như một phần của thủ tục tố tụng dân sự mà Bên tiết lộ là một bên và Bên tiết lộ không phản đối việc tiết lộ, Bên tiết lộ sẽ hỗ trợ cho bên nhận với chi phí hợp lý để cung cấp quyền truy cập an toàn vào bí mật đó.

THỜI HẠN VÀ CHẤM DỨT

Hạn của hợp đồng

Thỏa thuận này bắt đầu vào ngày Khách hàng chấp nhận nó lần đầu tiên và tiếp tục cho đến khi nó bị chấm dứt theo ‘Chấm dứt bởi Khách hàng’ hoặc ‘Chấm dứt bởi Fintech Draco’.

Thời hạn đăng ký đã mua

Thời hạn của mỗi đăng ký sẽ được quy định tại thời điểm đặt hàng cho đăng ký.

Chấm dứt bởi Khách hàng

Khách hàng có thể chấm dứt Thỏa thuận này bằng cách gửi thông báo chấm dứt bằng văn bản trước ngày quy định cho Fintech Draco mà không cần đưa ra bất kỳ lý do nào. Vì mục đích của điều khoản này, thông báo bằng văn bản sẽ được gửi tới [email protected] với dòng tiêu đề “Thông báo về việc chấm dứt Thỏa thuận”.

Chấm dứt bởi Fintech Draco

Fintech Draco có thể chấm dứt các thỏa thuận này, đăng ký dịch vụ được mua hoặc thanh toán theo Thỏa thuận hoặc bất kỳ tài khoản nào:

 1. Ngay lập tức khi có thông báo bằng văn bản về việc không tuân thủ Chính sách sử dụng được chấp nhận.
 2. Sau thời gian thông báo bằng văn bản cho Khách hàng vì bất kỳ hoặc không có lý do.
 3. Ngay lập tức và không thông báo về việc không thanh toán đúng hạn.
 4. Ngay lập tức, không cần thông báo và không đưa ra bất kỳ lý do nào, trong trường hợp tài khoản miễn phí và/hoặc tài khoản dùng thử. Vì mục đích của điều khoản này, thông báo bằng văn bản, nếu được yêu cầu, sẽ được gửi đến địa chỉ email đã đăng ký của Khách hàng.

Hiệu lực của việc Chấm dứt

Fintech Draco sẽ lưu giữ dữ liệu của Khách hàng trong khoảng thời gian tối thiểu là ba mươi (30) ngày kể từ ngày chấm dứt Thỏa thuận, trong thời gian đó dữ liệu có thể sẵn có để Bạn tải xuống.

Sau khoảng thời gian quy định kể từ ngày chấm dứt Thỏa thuận, Fintech Draco có thể xóa dữ liệu của Khách hàng mà không cần thông báo trước và không đưa ra bất kỳ lý do nào. Khách hàng sẽ là bên chịu trách nhiệm duy nhất cho bất kỳ thiệt hại hoặc mất mát nào mà Khách hàng hoặc bên thứ ba phải gánh chịu do việc phá hủy hoặc mất quyền truy cập vào dữ liệu đó.

Hoàn tiền hoặc Thanh toán khi Chấm dứt

Nếu Thỏa thuận bị Fintech Draco chấm dứt theo “Chấm dứt bởi Fintech Draco” ở trên và Khách hàng đã tuân thủ các Điều khoản này, thì Fintech Draco sẽ hoàn trả cho Khách hàng mọi khoản phí trả trước bao gồm phần còn lại của thời hạn đăng ký, sau ngày có hiệu lực Fintech Draco sẽ không chịu trách nhiệm hoàn trả bất kỳ khoản hoàn trả nào cho việc chấm dứt:

 1. Bất kỳ tài khoản dùng thử nào.
 2. Dịch vụ miễn phí.
 3. Đăng ký được có giá trị dưới 365 ngày (ví dụ: hàng tháng, hàng tuần hoặc hàng ngày).
 4. Trong mọi trường hợp, Fintech Draco sẽ không chịu trách nhiệm hoàn trả bất kỳ khoản tiền nào cho Khách hàng do Khách hàng chấm dứt Thỏa thuận này hoặc bất kỳ Dịch vụ nào.

Điều khoản còn hiệu lực

Các điều khoản “Thanh toán và hoàn lại tiền”, “Giấy phép của khách hàng”, “Bảo mật”, “Hoàn tiền hoặc thanh toán khi chấm dứt”, “Điều khoản còn hiệu lực”, “Điều khoản chung”, và bất kỳ phần hoặc điều khoản nào khác về bản chất vẫn tồn tại sau khi chấm dứt hoặc hết hạn Thỏa thuận này sẽ vẫn tồn tại sau khi chấm dứt Thỏa thuận cho đến khi các nghĩa vụ được thực hiện và/hoặc các phần hoặc điều khoản đó không còn được áp dụng.

ĐIỀU KHOẢN CHUNG

Trang web, ứng dụng hoặc dịch vụ của bên thứ ba

Trang web hoặc Dịch vụ có thể chứa các liên kết đến các trang web, ứng dụng hoặc dịch vụ bên ngoài của bên thứ ba. Fintech Draco không đảm bảo, phê duyệt hoặc xác nhận thông tin hoặc sản phẩm có sẵn trên các trang web, ứng dụng hoặc dịch vụ của bên thứ ba đó, cũng như không có liên kết nào cho thấy bất kỳ sự liên kết nào với trang web, ứng dụng hoặc dịch vụ được liên kết.

Chúng tôi không vận hành hoặc kiểm soát và không chịu trách nhiệm về thông tin, sản phẩm và/hoặc dịch vụ được tìm thấy trên bất kỳ trang web bên ngoài nào.

Chúng tôi cũng không đại diện hoặc xác nhận tính chính xác hoặc độ tin cậy của bất kỳ thông tin, sản phẩm và/hoặc dịch vụ nào được cung cấp trên hoặc thông qua bất kỳ trang web bên ngoài nào, bao gồm, nhưng không giới hạn, bảo đảm dưới bất kỳ hình thức nào, dù rõ ràng hay ngụ ý, bảo đảm về quyền sở hữu hoặc không vi phạm hoặc bảo đảm ngụ ý về khả năng thương mại hoặc sự phù hợp cho một mục đích cụ thể.

Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm và rủi ro khi sử dụng bất kỳ trang web, ứng dụng hoặc dịch vụ bên ngoài nào. Fintech Draco sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào mà bạn phải chịu khi giao dịch với bất kỳ bên thứ ba nào. Bạn nên chuyển mọi lo ngại về bất kỳ liên kết bên ngoài nào tới quản trị viên, chủ sở hữu hoặc quản trị viên của trang web, ứng dụng hoặc dịch vụ có liên quan. Theo đây, bạn được thông báo để hết sức thận trọng khi truy cập bất kỳ trang web, ứng dụng hoặc dịch vụ nào của bên thứ ba.

Toàn bộ thỏa thuận

Thỏa thuận này cấu thành toàn bộ thỏa thuận giữa Fintech Draco và Khách hàng liên quan đến chủ đề của thỏa thuận này và thay thế hoàn toàn tất cả các thỏa thuận bằng văn bản hoặc bằng miệng giữa các Bên.

Tính nghiêm trọng

Các Bên đồng ý rằng nếu bất kỳ điều khoản nào của Thỏa thuận này bị tòa án có thẩm quyền cho là trái pháp luật hoặc không thể thi hành, thì Các Bên sẽ cố gắng một cách thiện chí để thực hiện ít thay đổi cần thiết nhất đối với Thỏa thuận này nhằm khôi phục Thỏa thuận này. Nếu không thể sửa đổi như vậy, điều khoản đó sẽ bị coi là vô hiệu trong khu vực tài phán đó và các điều khoản còn lại của Thỏa thuận này sẽ vẫn có hiệu lực.

Trường hợp bất khả kháng

Bạn hiểu rằng có thể xảy ra một sự kiện hoặc hậu quả không thể dự đoán hoặc kiểm soát một cách hợp lý, mà ngay cả khi thực hiện sự cẩn trọng hợp lý cũng không thể ngăn chặn việc không thực hiện, và đặc biệt là việc thực hiện Dịch vụ hoặc thực hiện Đơn đặt hàng hoặc Chỉ thị. Những sự kiện và sự kiện này bao gồm, nhưng không giới hạn ở: hành vi của chính phủ; hành động chiến tranh; hành vi thù công; hành động khủng bố; đình công hoặc các vấn đề lao động khác; dịch bệnh; bệnh dịch; lũ lụt; hỏa hoạn; động đất; tình trạng bất ổn dân sự; cuộc bạo động; vụ nổ; mất điện; Internet nói chung bị mất điện hoặc mất điện hoặc thiếu băng thông; lỗi phần cứng; hack, tấn công từ chối dịch vụ hoặc ransomware; hành động của các phần tử; hoặc các nguyên nhân khác ngoài tầm kiểm soát của Fintech Draco trong việc thực hiện Thỏa thuận này. Khi xảy ra sự kiện hoặc ảnh hưởng như vậy, Bạn đồng ý bỏ qua việc thực hiện theo Thỏa thuận này và không quy trách nhiệm pháp lý cho Fintech Draco về sự chậm trễ hoặc không thực hiện theo Thỏa thuận này. Bất kỳ sự chậm trễ hoặc không thực hiện như vậy sẽ không cấu thành vi phạm hoặc làm phát sinh bất kỳ trách nhiệm bồi thường thiệt hại nào.

Phân công

Bạn không được chuyển nhượng bất kỳ quyền hoặc nghĩa vụ nào của Bạn dưới đây, cho dù theo quy định của pháp luật hay theo cách khác, mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Fintech Draco. Fintech Draco có thể chuyển nhượng toàn bộ Thỏa thuận này mà không cần sự đồng ý của Bạn, cho Chi nhánh của mình hoặc liên quan đến việc sáp nhập, mua lại, tổ chức lại công ty hoặc bán tất cả hoặc phần lớn tài sản của mình. Theo những điều đã nói ở trên, Thỏa thuận này sẽ ràng buộc và mang lại lợi ích cho các Bên, những người kế thừa tương ứng của họ và những người được phép chuyển nhượng.

Mối quan hệ giữa các Bên

Các Bên của Thỏa thuận này là độc lập và không có nội dung nào trong Thỏa thuận này biến họ thành đối tác, nhân viên, đại lý hoặc đại diện khác của Bên kia theo đây. Không Bên nào được đưa ra bất kỳ tuyên bố nào liên quan đến bên kia.

Người thụ hưởng bên thứ ba

Thỏa thuận này chỉ giữa Fintech Draco và Khách hàng. Không có người thụ hưởng bên thứ ba theo Thỏa thuận này. Cũng như nhân viên của Khách hàng không phải là người thụ hưởng bên thứ ba.

Cách giải quyết tranh chấp và xác định luật áp dụng và quyền sử dụng

Cả hai Bên sẽ nỗ lực hết sức để giải quyết mọi khác biệt một cách thân thiện có tính đến nguyên nhân mà các Bên đã có mục đích hợp tác cùng nhau. Trong trường hợp có bất kỳ tranh chấp nào chưa được giải quyết, tranh chấp đó sẽ được giải quyết theo quy định pháp luật ở Việt Nam. Quyết định của tòa án sẽ là quyết định cuối cùng. Các Bên sẽ chịu các chi phí cá nhân của mình và các chi phí tranh chấp sẽ do các Bên chịu như nhau.

Từ bỏ

Việc Fintech Draco không thực hiện hoặc chậm trễ trong việc thực hiện bất kỳ quyền nào theo Thỏa thuận này sẽ không cấu thành sự từ bỏ quyền đó.

Thông tin liên lạc

Nếu Bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc nhận xét nào về Điều khoản Sử dụng của chúng tôi, Bạn có thể liên hệ với chúng tôi tại [email protected]

Bài viết liên quan