Phân hệ Kế toán là một phân hệ DRAERP của ứng dụng thu thập dữ liệu và soạn thảo các báo cáo về hoạt động kế toán, các khoản phải thu, dòng tiền, các khoản phải trả, ... Nó cung cấp cho doanh nghiệp của bạn những công cụ cần thiết để quản lý các vấn đề tài chính.

SỔ CÁI TỔNG HỢP (GL)

▪ Thu thập và lưu trữ tất cả những giao dịch tài chính trong doanh nghiệp như thu nhập, chi phí, giá trị vốn và tài sản.
▪ Tích hợp với nhiều hoạt động kinh doanh như mua sắm, mua hàng, quản lý dòng tiền. Các nhà quản lý sẽ có đầy đủ dữ liệu để phân tích và lập báo cáo mà không cần chờ dữ liệu từ các phòng ban khác.

KHOẢN PHẢI THU (AR)

▪ Theo dõi dòng tiền giữa doanh nghiệp và khách hàng hiệu quả hơn.
▪ Phần mềm cho phép tự động hóa các quy trình, bao gồm tạo hóa đơn định kỳ, báo cáo tài chính và nhắc nhở thanh toán.
▪ Phân hệ cho phép nhận được báo cáo phân tích tài chính.

KHOẢN PHẢI TRẢ (AP)

▪ Xử lý lượng lớn hóa đơn của nhà cung cấp đồng thời ủy quyền theo dõi các hóa đơn đến.
▪ Phần mềm sẽ giúp doanh nghiệp lưu trữ cũng như theo dõi, kiểm tra và xác nhận hóa đơn.

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

▪ Doanh nghiệp dễ dàng hơn trong việc quản lý tài sản cố định, bao gồm khấu hao, thanh lý, định giá tài sản cố định và thuế.
▪ Chủ doanh nghiệp sẽ hiểu rõ hơn về cách nó sử dụng tài sản cố định, cũng như các chi phí và bảo trì liên quan.
▪ Hệ thống sẽ giúp doanh nghiệp xử lý, phân tích và quản lý tiền mặt trong một thời kỳ nhất định.
▪ Doanh nghiệp có thể tích hợp tính năng với tài khoản ngân hàng của công ty để theo dõi các bảng sao kê đối chiếu.
▪ Tính năng còn giúp doanh nghiệp quản lý dòng tiền bằng cách xác định xem liệu đã đáp ứng với những mục tiêu tài chính hay chưa.
▪ Phần mềm tích hợp với nhiều công cụ, nhằm lưu trữ, xử lý được các danh sách và phiếu thu chi một cách chuẩn xác.
▪ Các loại thu chi như tiền khách hàng trả, tiền thanh toán cho nhà cung cấp, tiền hoàn thế, tạm ứng cho nhân viên,… đều được quản lý chặt chẽ, đối chiếu và kiểm kê.

THUẾ

Biểu mẫu thuế mặt hàng
▪ Cài đặt quy tắc thuế dựa trên khách hàng/ Nhà cung cấp
▪ Cài đặt quy tắc thuế dựa trên mặt hàng/ Nhóm mặt hàng

Tận tâm - Chuyên nghiệp - Uy Tín - Chất lượng - Bảo mật