▪ Mô-đun Nguồn nhân lực (HR) bao gồm các quy trình liên quan đến bộ phận nhân sự của một công ty. Nó duy trì một cơ sở dữ liệu nhân viên hoàn chỉnh bao gồm thông tin liên lạc, chi tiết lương, sự tham gia, đánh giá hiệu suất, nghỉ việc và hồ sơ thẩm định.
▪ Tính năng quan trọng nhất ở đây là xử lý bảng lương bằng cách sử dụng Mục nhập bảng lương để tạo Phiếu lương. Hầu hết các quốc gia đều có những quy định phức tạp về thuế nêu rõ những chi phí nào mà công ty có thể thay mặt cho Nhân viên của mình thực hiện.
▪ Có một bộ quy tắc để công ty khấu trừ các khoản thuế và an sinh xã hội từ tiền lương của nhân viên. DRAERP điều chỉnh tất cả các loại thuế và cách tính thuế.

NHÂN VIÊN

HRM giúp quản lý nhân viên qua Sơ đồ tổ chức. Sơ đồ tổ chức thể hiện cơ cấu tổ chức bằng cách mô tả các mối liên hệ giữa các nhân viên khác nhau với chức danh, hình ảnh và tên của họ. Trong các tổ chức lớn, nơi khó nhớ tên, mọi người có thể tương tác với biểu đồ tổ chức và biết thứ bậc thông qua khuôn mặt và các thông tin khác.

TUYỂN DỤNG

Điều quan trọng đối với doanh nghiệp là tạo và quản lý các vị trí trống, người xin việc và cũng tạo và quản lý các kế hoạch tuyển dụng. DRAERP giúp bạn tạo các kế hoạch tuyển dụng và tạo và xuất bản các cơ hội việc làm phù hợp, giúp bạn dễ dàng quản lý quy trình tuyển dụng của mình.

HIỆU SUẤT

▪ Đánh giá hiệu quả công việc là một phương pháp mà bằng văn bản và đánh giá kết quả công việc của một nhân viên.
▪ Trong DRAERP, bạn có thể quản lý Đánh giá nhân viên bằng cách tạo Mẫu đánh giá cho từng vai trò với các tham số xác định hiệu suất bằng cách đưa ra trọng số phù hợp cho từng tham số.

Tận tâm - Chuyên nghiệp - Uy Tín - Chất lượng - Bảo mật