module

Phân hệ giáo dục

Mô – đun Giáo dục là một phân hệ trong phần mềm DraERP được thiết kế để đáp ứng các yêu cầu của bất kỳ tổ chức giáo dục. Nó đã được sử dụng tại các trường học, cao đẳng và thậm chí ở các công ty tư nhân. Nó giúp quản lý hiệu quả công việc quản trị và cho phép bạn tập trung vào những công việc quan trọng khác.

Sinh viên và Giảng viên

 • Quản lý học viên: Đây là mục lưu giữ tất cả dữ liệu của bất kỳ học viên nào trong trường của bạn. Ví dụ như thông tin cá nhân, ảnh, ngày sinh, địa chỉ, …
 • Quản lý giảng viên: Giảng viên là người giảng dạy trong suốt quá trình giáo dục. Mỗi học viên có thể có nhiều giảng viên theo mỗi chương trình học khác nhau.
 • Quản lý người giám hộ: Mỗi học viên có thể có nhiều người giám hộ như cha, mẹ, anh hoặc chị.

Tổng quan giảng dạy

 • Quản lý các chương trình học: Một chương trình sẽ có một chương trình giáo dục do viện của bạn xác định. Để hợp lý hóa quá trình học tập và mục tiêu trong mỗi môn học hoặc khóa học.
 • Quản lý các khóa học: Đối với mỗi khóa học mới, người dùng có thể có cài đặt đánh giá mới. Trong đó, họ có thể xác định các tiêu chí dựa trên đó học sinh sẽ được đánh giá cho khóa học.
 • Quản lý các chủ đề học.
 • Quản lý các phòng học

Quản trị nội dung

 • Quản lý các bài báo, video, câu đố học tập.
 • Quản lý lịch học, điểm danh, đánh giá sinh viên.
 • Quản lý việc ghi danh học tập, học phí.

Công cụ

 • Công cụ điểm danh của học viên cho phép bạn cập nhật hàng loạt tình hình điểm danh của các học viên. Dựa trên nhóm học viên và lịch học.
 • Công cụ đánh giá kết quả giúp bạn nhập điểm mà học viên đạt được cho khóa học cụ thể. Trong công cụ này, dựa trên kế hoạch đánh giá, tất cả học viên sẽ được đưa vào công cụ đánh giá kết quả.
 • Công cụ tạo nhóm học viên.
 • Công cụ ghi danh chương trình có thể được sử dụng trong các trường hợp sau. Khi bạn muốn đăng ký hàng loạt học viên mới vào chương trình. Hoặc khi học viên cũ đã đăng ký vào một chương trình mới.
 • Công cụ lập lịch khóa học sẽ cho phép bạn tạo hàng loạt các lịch trình khóa học cho một nhóm học viên cụ thể và một người hướng dẫn.

Tiện ích

 • Cơ cấu học phí: Là một biểu mẫu có thể được sử dụng trong khi lập bản ghi phí. Hoặc tạo chúng thông qua biểu phí.
 • Lịch học: Mục này cho phép người dùng hệ thống lên lịch giảng dạy cho khóa học.
 • Điểm danh: Cho phép bạn theo dõi và quản lý sự tham dự của một học viên trong một ngày. Mô -đun điểm danh được thiết kế để giúp giáo viên dễ dàng đánh dấu học viên trong lớp.