VAI TRÒ CỦA QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP ĐỂ ĐẠT THÀNH CÔNG TỐI ĐA