Kiểm định chất lượng quy trình vận hành tiêu chuẩn (SOP): Bước quan trọng trong Quản lý chất lượng