Mô - đun Chất lượng là một phân hệ trong phần mềm DRAERP giúp giám sát tất cả các hoạt động và nhiệm vụ cần thiết để duy trì mức độ xuất sắc mong muốn trong các dự án. Mô-đun Chất lượng giúp quản lý các mục tiêu chất lượng, quy trình, đánh giá, sự không phù hợp, các hành động và cuộc họp. Nó được thiết kế để giúp quản lý một Hệ thống Quản lý Chất lượng hoàn chỉnh.

MỤC TIÊU - QUY TRÌNH

▪ Quản lý các mục tiêu chất lượng và tấn suất được đặt cho mục tiêu đó. Nếu đặt tần suất, tài liệu Đánh giá Chất lượng sẽ được tạo tự động theo định kỳ nhờ đó có thể duy trì các thước đo hiệu suất thực tế.
▪ Quy trình chất lượng là Quy trình vận hành tiêu chuẩn (SOP) được sử dụng làm tài liệu tham khảo để thực hiện các hành động thường xuyên.
▪ Khi Quy trình chất lượng được tạo, nó có thể được sử dụng trong Mục tiêu chất lượng
▪ Thể hiện Quy trình chất lượng trong chế độ xem dạng cây để dễ dàng tổ chức và điều hướng.

PHẢN HỒI

Quản lý các phản hồi chất lượng: thông tin mà Khách hàng bày tỏ về sự hài lòng hoặc không hài lòng về sản phẩm hoặc dịch vụ mà bạn cung cấp.

CUỘC HỌP

Quản lý các Cuộc họp về chất lượng: được tiến hành để xem xét các Đánh giá Chất lượng đã được tạo ra. Biên bản (tóm tắt) của các cuộc họp này sẽ bao gồm thảo luận về các Đánh giá Chất lượng khác nhau.

ĐÁNH GIÁ

▪ Đánh giá Chất lượng được sử dụng để kiểm tra xem tất cả các Mục tiêu của Mục tiêu Chất lượng đã đạt được hay chưa
▪ Hành động Chất lượng được thực hiện trên Đánh giá Chất lượng để sửa chữa các kết quả không đạt yêu cầu hoặc ngăn chúng xảy ra.

Tận tâm - Chuyên nghiệp - Uy Tín - Chất lượng - Bảo mật