module

Phân hệ sản xuất

Mô – đun sản xuất là một phân hệ trong phần mềm DraERP bao gồm tất cả các tính năng cần thiết dành cho doanh nghiệp sản xuất. Phân hệ sản xuất cung cấp các tính năng để thực hiện đơn đặt hàng, nhập kho mặt hàng, tạo kế hoạch sản xuất, tạo mục nhập thời gian ngừng hoạt động, quản lý hóa đơn nguyên vật liệu cho hàng hóa thành phẩm / mặt hàng mẫu, tạo báo cáo và hơn thế nữa.

Cơ sở sản xuất

  • DraERP giúp tự động cập nhật chi phí BOM và hoạch định công suất. 
  • Thiết lập các kho mặc định như kho sản phẩm dở dang, kho thành phẩm.
  • Cho phép tiêu thụ nguyên vật liệu liên tục và vận chuyển vật liệu dư thừa.

Định mức nguyên vật liệu

  • DraERP cho phép định mức nguyên vật liệu cho từng hạng mục sản xuất. Ví dụ như định mức nguyên vật liệu với quá trình sản xuất hoặc tùy chọn bổ sung khi tạo định mức nguyên vật liệu.

Lập kế hoạch sản xuất

  • Dựa vào lượng sản xuất của nhà máy, số lượng sản xuất, định mức vật tư, các công đoạn sản xuất, phần mềm DraERP sẽ hỗ trợ lập kế hoạch sản xuất tự động nhằm đáp ứng mọi yêu cầu về mặt cung ứng sản phẩm.
  • Ngoài ra, DraERP cung cấp bảng điều khiển nhằm phân tích lệnh sản xuất, phân tích kiểm tra chất lượng và phân tích thời gian ngừng hoạt động của tháng trước.

Kế hoạch cung ứng nguyên vật liệu

  • Phần mềm hỗ trợ doanh nghiệp kiểm soát và tối ưu hoạt động sản xuất. Giúp quản lý nguyên liệu thô đáp ứng nhiều biến động của hoạt động sản xuất.
  • Các thông tin về vật liệu tồn kho, chu kỳ nhập hàng và tính toán nhu cầu vật tư theo từng giai đoạn đáp ứng kế hoạch sản xuất đều được thể hiện trực quan, chính xác.

Quản lý sản xuất

  • Dựa trên kế hoạch sản xuất đã được lập, bộ phận kế hoạch có thể thông báo cho người quản lý duyệt và nhanh chóng chuyển lệnh sản xuất xuống phân xưởng tiến hành sản xuất.
  • Vật tư và bán thành phẩm được quản lý cụ thể theo từng công đoạn. Hệ thống sẽ tính thời gian làm, giờ máy và công suất của mỗi máy chạy để tính năng lực sản xuất của máy. Ngoài ra, DraERP còn quản lý sửa chữa các sản phẩm lỗi.