module

Phân hệ bảng lương

Mô – đun bảng lương là nơi thể hiện đầy đủ và chi tiết chi phí lương cũng như thuế mà nhân viên phải đóng. Ngoài ra, mô – đun này cũng giúp quản lý các khoản đền bù hoặc gói lợi ích mà từng nhân viên được nhận một cách chi tiết và có hệ thống giúp quản trị bảng lương một cách có hiệu quả.

Quản lý lương chi trả

  • Hệ thống sẽ quản lý các phần lương chi trả cho nhân viên, từ việc thiết lập quy trình tính lương bao gồm khai báo dữ liệu thành phần lương, cấu trúc lương và kỳ tính lương. Các cấu trúc lương đều sẽ được phân bổ xuống từng nhân viên, từ đó việc lập phiếu lương và chi trả sẽ trở nên dễ dàng. Các giao dịch chi trả đều sẽ lưu lại bút toán ở phân hệ kế toán.
  • Cung cấp các báo cáo trực quan về danh sách mức lương, thống kê việc trả lương dựa vào phương thức thanh toán. Các báo cáo có thể tùy chỉnh linh động dựa vào nhu cầu người dùng.

Tự động tính lương

  • Các tham số lương (lương cơ bản, hệ số lương, hệ số BHYT, BHXH, hệ số thuế TNCN…) đều được thiết kế và khai báo linh động. Cho phép người dùng tự cập nhật khi có sự thay đổi trong quá trình sử dụng phần mềm.
  • Khai báo công thức tính lương của từng nhân viên. Công thức khai báo linh hoạt để phù hợp với cách tính lương thực tế tại mỗi đơn vị.
  • Cho phép tính lương thưởng cho từng nhân viên.

Quản lý thuế và phúc lợi

  • Tính lương, các khoản phụ cấp, BHXH – Y tế, thuế thu nhập cho cán bộ nhân viên và tự động hạch toán các khoản đó theo từng bộ phận ứng với khoản mục phí khác nhau.
  • In báo cáo tiền lương, bảng lương, bảng tạm ứng lương. Lập bảng thu nhập, bảng chi tiết thuế thu nhập cá nhân, tờ khai thuế thu nhập cá nhân, bảng kê thu nhập chịu thuế.
  • Các loại thuế thu nhập cá nhân đều sẽ được khai báo và phân bổ cho từng nhân viên, nếu như nhân viên có khoản miễn thuế cũng sẽ được tính toán ở đây. Bên cạnh đó, các mục phúc lợi như sinh nhật hay các dịp đặc biệt đều có thể dễ dàng khai báo và lập phiếu chi.