module

Phân hệ tài sản

Mô – đun tài sản là một phân hệ trong phần mềm DraERP cung cấp các tính năng cho phép doanh nghiệp quản lý, theo dõi và phân tích thông tin về tài sản của mình. Mô-đun giúp người dùng theo dõi được vị trí của tài sản, phân công người phụ trách quản lý và theo dõi tình hình sử dụng của Tài sản (báo hỏng, bảo trì, mất,…). Từ đó, quản lý được chi phí tài sản và giảm thiểu sai sót trong việc mua các tài sản không cần thiết, giúp đưa ra các quyết định kinh doanh hiệu quả.

Quản lý tài sản

 • Tài sản là bất kỳ mặt hàng có giá trị nào thuộc sở hữu của công ty. Có thể là vật vô hình, hữu hình nằm trong công ty hoặc được nhân viên mang theo.
 • Hồ sơ tài sản là trung tâm của mô-đun quản lý tài sản trong DraERP. Tất cả các giao dịch liên quan đến tài sản như mua, khấu hao, bảo trì, di chuyển, loại bỏ, bán hàng sẽ được ghi lại trong hồ sơ tài sản.

Xử lý tài sản

 • Tự động tạo kế hoạch khấu hao dựa trên phương pháp khấu hao và các đầu vào liên quan như ngày sẵn sàng sử dụng trong hồ sơ tài sản.
 • Có thể tạo nhiều lịch khấu hao cho các sổ tài chính khác nhau.
 • Khấu hao theo đường thẳng hoặc theo số dư giảm dần. Khấu hao theo số lượng hoặc khối lượng sản phẩm.

Báo cáo tài sản

 • Sổ cái tài sản khấu hao
  • Báo cáo hiển thị thông tin về số tiền mua, số tiền đã khấu hao và tổng khấu hao lũy kế cho tất cả các tài sản trong phạm vi ngày đã chọn.
  • Tính năng này còn cung cấp thông tin về giá trị hiện tại và tình trạng khấu hao hiện tại của tài sản.
 • Báo cáo khấu hao tài sản và số dư
  • Báo cáo này hiển thị chi phí mua, bán và loại bỏ tất cả các tài sản dựa trên danh mục tài sản.
  • Báo cáo cũng cho biết chi tiết khấu hao dựa trên khoảng thời gian đã chọn và giá trị ròng của loại tài sản.

Mô – đun tài sản là một phân hệ trong phần mềm DraERP cung cấp các tính năng cho phép doanh nghiệp quản lý, theo dõi và phân tích thông tin về tài sản của mình. Mô-đun giúp người dùng theo dõi được vị trí của tài sản, phân công người phụ trách quản lý và theo dõi tình hình sử dụng của Tài sản (báo hỏng, bảo trì, mất,…). Từ đó, quản lý được chi phí tài sản và giảm thiểu sai sót trong việc mua các tài sản không cần thiết, giúp đưa ra các quyết định kinh doanh hiệu quả.