module

Phân hệ kế toán

Kế toán là công việc quan trọng và bắt buộc của mỗi doanh nghiệp. Phân hệ kế toán sẽ giúp doanh nghiệp quản lý thông tin toàn diện, chính xác, linh hoạt, tiện ích và tối ưu hoá quy trình. DraERP đáp ứng đầy đủ tính năng quản trị, vận hành theo tiêu chuẩn kế toán Việt nam & theo thông tư 200. Đồng thời đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn kế toán quốc tế IFRS do Bộ Tài Chính Quyết định số 345/QĐ-BTC ngày 16/3/2020.

Khả năng liên kết và tích hợp cao

 • Mỗi giao dịch liên quan đến các mô-đun khác như Mua hàng, Bán hàng, Kho, Nhân sự,… đều được cập nhật về mô-đun Kế toán thông qua Sổ cái. Nhờ đó, tiết kiệm thời gian cho việc cập nhật dữ liệu kế toán và hạn chế sai sót.

Hỗ trợ các nghiệp vụ kế toán

 • Quản lý khai báo đầu vào: DraERP hỗ trợ người dùng khai báo và thiết lập ban đầu, giúp tự động định khoản cho các giao dịch trong tương lai.
 • Quản lý tài khoản: Người dùng có thể sử dụng bảng tài khoản theo chuẩn thông tư 200/2014-BTC có sẵn trên DraERP hoặc được hỗ trợ nhập bảng tài khoản đang sử dụng. Đồng thời, có thể tự tạo thêm tài khoản và phân loại các tài khoản theo nhóm để dễ dàng quản lý và theo dõi các giao dịch tài chính.
 • Quản lý sổ sách: DraERP hỗ trợ người dùng tạo nhiều sổ kế toán để quản lý sổ sách theo nội bộ và kê khai thuế.
 • Quản lý ngân sách: Thiết lập được ngân sách theo từng trung tâm chi phí và cảnh báo khi chi phí vượt ngân sách. Tạo, quản lý ngân sách cho các dự án và các hoạt động khác của công ty. Người dùng có thể theo dõi chi phí thực tế so với ngân sách và có thể đưa ra các biện pháp để giảm thiểu chi phí khi cần thiết.

Quản lý báo cáo

 • Báo cáo tài chính: DraERP cung cấp các báo cáo quản trị như Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo chuẩn TT200/2014-BTC, đồng thời hỗ trợ in báo cáo theo mẫu chuẩn báo cáo nộp cơ quan thuế.
 • Báo cáo công nợ: Cung cấp các báo cáo liên quan đến công nợ, bao gồm báo cáo công nợ khách hàng và báo cáo công nợ nhà cung cấp.
 • Báo cáo ngân sách: Cung cấp các báo cáo liên quan đến ngân sách, bao gồm báo cáo so sánh ngân sách và báo cáo chi phí thực tế.
 • Báo cáo thuế: DraERP thiết lập các báo cáo thuế như tờ khai thuế GTGT, bảng kê hoá đơn mua vào – bán ra, tờ khai thuế TNCN theo chuẩn mẫu nộp cơ quan thuế.

Quản lý thuế và ngân hàng

 • Quản lý thuế: Người dùng có thể thiết lập các mẫu thuế bao gồm tài khoản thuế, thuế suất gán cho từng mặt hàng và mẫu thuế áp dụng cho hoá đơn mua vào bán ra. Điều này giúp người dùng tiết kiệm thời gian nhập thông tin thuế khi tạo mới hoá đơn và cho phép người dùng thiết lập các quy định về thuế của các quốc gia và vùng lãnh thổ khác nhau.
 • Quản lý ngân hàng: Quản lý các giao dịch liên quan đến tài khoản ngân hàng của công ty, cho phép người dùng nhập các giao dịch liên quan đến ngân hàng, theo dõi các khoản thu và chi. Ngoài ra, người dùng có thể tạo các báo cáo liên quan đến các giao dịch ngân hàng. Bên cạnh đó, DraERP còn cung cấp các công cụ hỗ trợ đối chiếu với bảng sao kê ngân hàng dành cho các giao dịch thực hiện bằng tài khoản ngân hàng.