module

Phân hệ Nông nghiệp

Mô – đun nông nghiệp là một phân hệ của phần mềm DraERP có các tính năng để ghi lại thông tin dữ liệu cây trồng và đất đai, theo dõi cây trồng, đất, nước, phân tích thời tiết và thậm chí theo dõi dịch bệnh và phân bón.

Quản lý bệnh ở cây

 • Phần này của mô-đun nông nghiệp đề cập đến việc quản lý dịch bệnh, có thể bao gồm các loại vi khuẩn, nấm, vi rút hoặc sâu bệnh ảnh hưởng đến cây trồng

Quản lý phân bón

 • Tính năng này được sử dụng để theo dõi các loại phân bón có sẵn và thành phần hóa học của chúng.

Quản lý đất đai

 • Tất cả dữ liệu liên quan đến các loại tài liệu sau có thể được theo dõi bằng DraERP.
  • Phân tích thực vật.
  • Phân tích đất
  • Phân tích nước.
  • Cấu tạo của đất.
  • Thời tiết.
  • Tiêu chí phân tích nông nghiệp.

Phân tích báo cáo

 • Tất cả dữ liệu liên quan đến các loại tài liệu sau có thể được theo dõi bằng DraERP.
  • Phân tích thực vật.
  • Phân tích đất
  • Phân tích nước.
  • Cấu tạo của đất.
  • Thời tiết.
  • Tiêu chí phân tích nông nghiệp.