module

Phân hệ CHo vay

Phân hệ cho vay là một phân hệ trong phần mềm DraERP được cung cấp cho khách hàng để quản lý các khoản cho vay. Bên cạnh đó, phân hệ này còn quản lý các chính sách ứng tiền lương, vay vốn dành nhân viên.

Khoản vay

  • Quản lý khoản vay trong DraERP giúp bạn quản lý các khoản vay của bạn chính xác ngay từ khi lập đơn cho vay đến khi đóng khoản vay.
  • Bạn có thể theo dõi các khoản giải ngân, trả nợ. Bảo đảm cầm cố, bảo đảm không cầm cố, lãi vay dồn tích và nhiều hơn thế nữa.

Quy trình cho vay

Kiểm soát quy trình cho vay và thu thập dữ liệu bắt buộc của khách hàng, xử lý thiếu hụt đảm bảo khoản vay, xử lý tích lũy lãi suất khoản vay.

Giải ngân và trả nợ

  • Khi khoản vay được phê chuẩn, số tiền cho vay đã sẵn sàng được giải ngân. Và khi đó, bút toán giải ngân khoản vay sẽ được tạo.

Khoản vay có đảm bảo

  • Bảo đảm khoản vay là bảo đảm thực tế sẽ được cầm cố dựa theo một khoản vay.
  • Trong quá trình cho vay, nếu khoản vay mà khách hàng đăng ký là khoản vay có bảo đảm thì cần phải thế chấp một số loại tài sản bảo đảm đối với khoản vay đó. Bảo đảm khoản vay chỉ định mức bảo đảm thực tế sẽ được cầm cố đối với khoản vay.