module

Phân hệ chất lượng

Mô – đun chất lượng là một phân hệ trong phần mềm DraERP giúp giám sát tất cả các hoạt động và nhiệm vụ cần thiết để duy trì mức độ xuất sắc mong muốn trong các dự án. Mô-đun chất lượng giúp quản lý các mục tiêu, quy trình, phản hồi và đánh giá chất lượng.

Mục tiêu – Quy trình

  • Quản lý các mục tiêu chất lượng và tần suất được đặt cho mục tiêu đó. Nếu đặt tần suất, tài liệu đánh giá chất lượng sẽ được tạo tự động theo định kỳ. Nhờ đó, có thể duy trì các thước đo hiệu suất thực tế.
  • Quy trình chất lượng là quy trình vận hành tiêu chuẩn (SOP), được sử dụng làm tài liệu tham khảo để thực hiện các hành động thường xuyên.
  • Quy trình chất lượng có thể được sử dụng trong mục tiêu chất lượng.
  • Quy trình chất lượng có thể được thể hiện trực quan dưới dạng cây giúp dễ dàng tổ chức và điều hướng.

Phản hồi

  • Quản lý các phản hồi chất lượng: thông tin mà khách hàng bày tỏ về sự hài lòng hoặc không hài lòng về sản phẩm hoặc dịch vụ mà bạn cung cấp.
  • Các báo cáo đưa ra các phản hồi về chất lượng giúp nhà quản lý kiểm soát các mốc thời gian giúp thực hiện các bước trong quy trình đã đề ra được đảm bảo hoàn thành.

Cuộc họp

  • Quản lý chất lượng các cuộc họp và cập nhật các chương trình, thông tin chính cho các thành viên liên quan.
  • Biên bản (tóm tắt) của các cuộc họp này sẽ bao gồm thảo luận về các đánh giá chất lượng khác nhau.

Đánh giá

  • Đánh giá chất lượng được sử dụng để kiểm tra xem tất cả các mục tiêu của mục tiêu chất lượng đã đạt được hay chưa.
  • Hành động chất lượng được thực hiện trên đánh giá chất lượng nhằm sửa chữa các kết quả không đạt yêu cầu hoặc ngăn chúng xảy ra.